C/2008 T2 (Cardinal)

2008 10 31.98 S 13.8: & 0.5  4         25S f/ 4 169x  M.Paradowski (Lublin)
2009 3 21.78 S 11.4     d0/         35L f/ 5 123x  A.Chrapek (Nehrybka)
2009 3 27.75 S 11.2 & 3  d1         35L f/ 5 123x  A.Chrapek (Nehrybka)
2009 3 28.78 S 12.1  d0/            35L f/ 5 123x  A.Chrapek (Nehrybka)
2009 4 18.78 S 10.8 & 1.5 d1/         35L f/ 5 73x  A.Chrapek (Nehrybka)
2009 4 19.80 S 10.4 & 1  d1/         35L f/ 5 73x  A.Chrapek (Nehrybka)
2009 4 22.86 S 10.4  2.4  3         20L f/ 6 100x  M.Paradowski (Lublin)
2009 4 24.79 S 10.6 & 1   1/         35L f/ 5 123x  A.Chrapek (Nehrybka)
2009 4 24.80 S 10.4 & 1   1/         35L f/ 5 73x  A.Chrapek (Nehrybka)
2009 4 25.79 S 10.4 & 1   1/         35L f/ 5 73x  A.Chrapek (Nehrybka)
2009 4 25.86 &S 9.5  1.8  3         20L f/ 6 57x  M.Paradowski (Lublin)
2009 4 26.78 S 11.2 & 1   1         35L f/ 5 123x  A.Chrapek (Nehrybka)

Dodaj komentarz