tst

24 2018 01 16.21 V 13.0 U4 3.4A 4a 30 2.6 ICQ XX PAR03I C 2.65mCKD CAC MIm 5 U9 0.1 7.9s 7.9 Mieczyslaw Leszek Paradowski, Lublin, Poland; Software: IRIS; temp.-12C; IT=600s; dawn
24 2018 01 14.15 S 13.0 AQ 32.6L 5 67 2 2 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
64 2018 10 5.78 S 11.2 TT 0.0S 5 60 5 1 ICQ XX SOK M.Filipek
64 2018 10 10.90 S 11.3 TT 0.0S 5 105 2.5 3 ICQ XX SOK M.Filipek
64 2018 10 11.79 S 11.9 TT 0.0S 5 50 1.7 2 ICQ XX SOK J.Powichrowski
64 2018 10 12.80 S 12.0 TT 0.0S 5 150 1.5 2/ ICQ XX SOK J.Powichrowski
64 2018 10 14.06 S 11.3 TT 0.0S 5 50 1.7 3 ICQ XX SOK J.Powichrowski
64 2018 10 14.77 S 11.6 TT 0.0S 5 50 1.8 3 ICQ XX SOK J.Powichrowski
64 2018 11 5.92 S 10.7 TT 0.0S 5 60 3 3/ ICQ XX SOK M.Filipek
64 2018 11 10.89 S 9.6 TT 0.0S 5 60 5 2/ ICQ XX SOK M.Filipek
64 2018 11 17.15 B 10.2 TT 0.0S 5 50 2 3 ICQ XX SOK J.Powichrowski
64 2019 02 08.85 S 11.6 TK 18.5L 5 119 2 2/ ICQ XX KWI Maciej Kwinta
64 2019 02 06.89 S 11.4 TK 18.5L 5 119 2.3 2/ ICQ XX KWI Maciej Kwinta
64 2019 02 06.88 S 11.8 AQ 32.6L 5 67 2.5 3 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
64 2019 01 31.93 S 10.8 TT 10.0B 25 5 2 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
64 2019 01 31.84 S 11.0 TK 18.5L 5 119 3 2 ICQ XX KWI Maciej Kwinta
64 2019 01 03.98 S 8.9 TK 25.0L 5 69 3.6 2 ICQ XX BOH02 Jerzy Bohusz, Myślin Poland
64 2018 12 26.70 M 9.1 TT 5.0B 10 10 3 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
64 2018 12 14.93 M 8.8 TT 5.0B 10 12 3 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
64 2018 12 08.84 M 8.7 TT 5.0B 10 12 3 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
64 2018 12 08.82 S 9.5 TK 18.5L 5 73 2.5 3 ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
64 2018 12 05.86 M 9.0 TT 5.0B 10 10 3 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
64 2018 12 05.84 S 9.3 TK 25.0L 5 69 6 3 ICQ XX BOH02 Jerzy Bohusz, Myślin Poland
64 2018 12 04.93 M 8.3 TT 5.0B 10 12 3 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
64 2018 11 29.74 M 8.5 TT 5.0B 10 15 3 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
64 2018 11 18.00 S 9.3 TK 18.5L 5 73 2.6 3 ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
64 2018 11 17.88 S 8.9 TI 5.0B 10 2 3 ICQ XX RES Maciej Reszelski, Szamotuły, Poland
64 2018 11 17.07 S 9.4:TT 5.0B 10 2 3 ICQ XX RES Maciej Reszelski, Szamotuły, Poland; NELM: 6.3, 7th mag star nearby.
64 2018 11 12.91 S 9.6 TK 18.5L 5 73 3.6 2/ ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
64 2018 11 11.88 S 9.4 TK 18.5L 5 73 3.6 2/ ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
64 2018 11 10.88 S 9.4 TK 18.5L 5 73 3 2/ ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
64 2018 11 08.98 S 9.3 TK 18.5L 5 73 3 2/ ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
64 2018 11 08.01 S 9.2 TK 18.5L 5 73 3 3 ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
64 2018 11 07.92 V 9.3 AQ 15.0L 4a 60 9.5 ICQ XX PAR03I C 9.51mDSI EXV MIm 0 U1 0.0 11.0 2.9s 2.9 Mieczyslaw Leszek Paradowski, Lublin, Poland; Reference stars: UCAC4-635-003185, Software: IRIS
64 2018 11 07.91 V 9.1 AQ 15.0L 4A200 9.5 ICQ XX PAR03I C 9.51mDSI EXV MIm 5 U9 0.0 11.0 2.9s 2.9 Mieczyslaw Leszek Paradowski, Lublin, Poland; Reference stars: UCAC4-635-003185, Software: IRIS
64 2018 11 07.79 V 8.8 AQ 3.4A 4a900 9.5 ICQ XX PAR03I C 9.53mCDS CAC MIm 5 U9 0.0 11.0 7.9s 7.9 Mieczyslaw Leszek Paradowski, Lublin, Poland; Reference stars: UCAC4-635-003185, Software: IRIS
64 2018 11 07.05 M 9.0 TT 5.0B 10 10 3 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
64 2018 11 06.95 S 9.3 TK 18.5L 5 73 3 3 ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
64 2018 10 31.86 S 9.9 TK 18.5L 5 73 3 3/ ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
64 2018 10 31.78 S 9.1 TT 5.0B 10 10 3 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
64 2018 10 31.77 M 9.5 TT 32.6L 5 67 6 4 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
64 2018 10 30.83 S 10.0 TK 18.5L 5 73 3 3 ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
64 2018 10 16.01 S 10.0 TK 18.5L 5 73 2 2/ ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
64 2018 10 15.06 S 10.0 TK 18.5L 5 73 2 2/ ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
64 2018 10 15.02 M 9.8 TT 10.0B 25 6 3 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
64 2018 10 13.86 S 10.3 TK 18.5L 5 73 1.7 2/ ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
64 2018 10 13.06 S 10.3 TK 18.5L 5 73 1.8 2/ ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
64 2018 10 12.93 M 10.5 TT 32.6L 5 67 5 4 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
64 2018 10 12.06 S 10.4 TK 18.5L 5 73 1.8 2/ ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
64 2018 10 11.90 S 10.0:TT 5.0B 10 & 6 2 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
64 2018 10 11.89 M 10.5 TT 32.6L 5 67 5 4 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
64 2018 10 11.06 S 10.5 TK 18.5L 5 73 1.8 2/ ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
64 2018 10 09.92 S 10.4 TK 10.0B 25 1 2 ICQ XX RES Maciej Reszelski, Karolin near Szamotuly
64 2018 10 07.04 S 10.7 TK 18.5L 5 73 1.5 3 ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
64 2018 10 06.03 S 10.8 TK 18.5L 5 73 1.5 3 ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
64 2018 10 05.95 M 10.7 TT 32.6L 5 67 4 4 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
64 2018 09 29.75 M 11.2 AQ 32.6L 5 67 3 3 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
64 2018 09 16.03 V 12.3 AQ 5.0A 4a 60 3.5 ICQ XX PAR03I C 3.57mCDS CAC MIm 5 U9 0.0 5.4s 5.4 Mieczyslaw Leszek Paradowski, Dąbrowa, Poland; Software: IRIS, IT=1440s
64 2018 09 13.03 S 12.4 AQ 32.6L 5 67 2.5 3 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
64 2018 08 23.04 S 14.0 AQ 32.6L 5 67 & 1.5 1 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
64 2018 08 17.01 S 13.0 AQ 32.6L 5 67 1.2 2 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
64 2018 08 14.01 B 13.6 AQ 32.6L 5 114 0.3 8 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
64 2018 08 06.93 S[15.0 AQ 32.6L 5 114 ! 0.5 ICQ XX GUZ Piotr Guzik

29 2018 9 29.83 S 11.4 TT 0.0S 5 105 1.2 3/ ICQ XX SOK M.Filipek
29 2018 10 4.79 S 11.2 TT 0.0S 5 105 2 3 ICQ XX SOK M.Filipek
29 2018 10 10.89 S 11.9 TT 0.0S 5 105 1 2/ ICQ XX SOK M.Filipek
29 2018 10 14.79 S 12.0 TT 0.0S 5 50 1.2 2 ICQ XX SOK J.Powichrowski
29 2018 11 29.73 S 12.4 AQ 32.6L 5 114 1 4 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
29 2018 10 31.75 S 11.5 AQ 32.6L 5 67 3 1/ ICQ XX GUZ Piotr Guzik
29 2018 10 15.01 M 11.7 AQ 32.6L 5 67 2 2 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
29 2018 10 12.92 M 11.7 AQ 32.6L 5 67 2 3 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
29 2018 10 11.88 M 11.7 AQ 32.6L 5 67 1.8 2/ ICQ XX GUZ Piotr Guzik
29 2018 10 05.94 M 11.4 AQ 32.6L 5 67 1.7 3 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
29 2018 09 29.77 M 11.8 AQ 32.6L 5 67 1 5 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
29 2018 09 13.01 S[14.2 AQ 32.6L 5 114 ! 0.5 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
29 2018 08 23.03 S 13.6 AQ 32.6L 5 114 & 1.5 1 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
29 2018 08 17.00 S 13.6 AQ 32.6L 5 114 1.2 2 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
29 2018 08 14.00 S 13.6 AQ 32.6L 5 114 1 3 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
29 2018 08 06.91 M 14.0 AQ 32.6L 5 114 0.7 4 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
29 2018 08 03.88 M 14.1 AQ 32.6L 5 265 0.3 6 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
29 2018 07 21.99 S[14.5 AQ 32.6L 5 265 ! 0.5 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
29 2018 07 09.99 S[14.0 AQ 32.6L 5 265 ! 0.5 ICQ XX GUZ Piotr Guzik

37 2018 08 06.95 V 14.1 U4 3.4A 4a 60 2.1 ICQ XX PAR03I C 2.12mCDS CAC MIm 5 U9 0.1 7.9s 7.9 Mieczyslaw Leszek Paradowski, Guzówka, Poland; Photometric software: IRIS on selected green channel; IT=1800s
37 2018 08 06.94 S 14.1 AQ 32.6L 5 114 1 2 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
37 2018 07 09.97 S 13.0:AQ 32.6L 5 114 1.2 3 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
78 2018 11 29.72 M 13.9 AQ 32.6L 5 114 1 2 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
78 2018 10 31.76 M 13.0 AQ 32.6L 5 114 1.5 4 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
78 2018 10 12.89 M 13.6 AQ 32.6L 5 114 1 3 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
78 2018 10 11.87 M 13.6 AQ 32.6L 5 114 1 3 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
78 2018 09 29.76 M 13.5:AQ 32.6L 5 182 1 3 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
21 2018 8 1.85 S 9.5 TT 0.0S 5 98x 3.9 s5 0.08 220 ICQ XX SOK J.Bohusz
21 2018 8 3.96 S 9.2 TT 0.0S 5 98x 3.2 s5 0.04 230 ICQ XX SOK J.Bohusz
21 2018 8 8.01 B 9.6 TT 0.0S 5 40x 2.8 s6 0.07 250 ICQ XX SOK L.Benedyktowicz
21 2018 8 12.90 B 9.3 TT 0.0S 5 41x 3 S4 0.13 248 ICQ XX SOK L.Benedyktowicz
21 2018 8 13.03 sS 8.6 TT 0.0S 5 55x 7 5 0.3 240 ICQ XX SOK M.Sabat
21 2018 8 16.81 B 7.8 TT 0.0S 5 45x 5.2 4/ 0.5 265 ICQ XX SOK J.Bohusz
21 2018 8 22.87 S 8.5 TT 0.0S 5 53x 4.8 5 0.27 262 ICQ XX SOK J.Bohusz
21 2018 9 10.92 B 7.9 TT 0.0S 4 50x 6 4 0.2 256 ICQ XX SOK J.Powichrowski
21 2018 9 13.08 B 8.6 TT 0.0S 5 41x 4 5 0.27 275 ICQ XX SOK L.Benedyktowicz
21 2018 9 17.03 B 8.5 TT 0.0S 5 41x 4 4 0.18 273 ICQ XX SOK L.Benedyktowicz
21 2018 10 5.04 S 9.9 TT 0.0S 5 60x &2 2/ 0.1 280 ICQ XX SOK M.Filipek
21 2018 08 09.01 B 4.9 TT 0.0S 7 32x 5 6 0.17 260 ICQ XX SOK F.Chodorowski
21 2018 08 09.96 B 6.3:TT 0.0S 7 32x 5 6 0.2 255 ICQ XX SOK F.Chodorowski
21 2018 08 11.93 B 5.8 TT 0.0S 7 32x 5 6 0.2 250 ICQ XX SOK F.Chodorowski
21 2018 08 13.06 B 6.5:TT 0.0S 7 32x 5 6 0.2 250 ICQ XX SOK F.Chodorowski
21 2018 08 15.86 B 5.8 TT 0.0S 7 32x 5 6 0.2 260 ICQ XX SOK F.Chodorowski
21 2018 09 10.09 B 5.8 TT 0.0S 7 32x 5 6 0.2 270 ICQ XX SOK F.Chodorowski
21 2018 8 6.89 B 8.9 TT 0.0S 25x 3.5 5/ &0.17 250 ICQ XX SOK 10B
21 2018 8 10.01 B 8.0 TT 0.0S 25x 3.5 5/ &0.25 250 ICQ XX SOK 10B
21 2018 9 6.98 B 6.7 TT 0.0S 10x 4 d4 0.16 271 ICQ XX SOK 8B
21 2018 9 12.92 S 7.7 TT 0.0S 25x &7 3/ &0.33 275 ICQ XX SOK 10B
21 2018 09 11.03 B 7.5:TT 0.0S 11x 1 1 ICQ XX SOK F.Chodorowski
21 2018 09 13.05 B 7.1:TT 0.0S 11x 1 1 ICQ XX SOK F.Chodorowski
21 2018 08 17.00 B 8.2:TT 0.0S 11x 1 1 ICQ XX SOK F.Chodorowski
21 2018 08 17.99 B 7.3:TT 0.0S 11x 1 1 ICQ XX SOK F.Chodorowski
21 2018 08 21.97 B 8.3:TT 0.0S 11x 1 1 ICQ XX SOK F.Chodorowski
21 2018 08 22.99 B 7.6:TT 0.0S 11x 1 1 ICQ XX SOK F.Chodorowski
21 2018 8 21.85 B 7.6 TT 0.0S 20x 8 4 ICQ XX SOK J.Powichrowski
21 2018 8 22.94 B 7.0:TT 0.0S 20x 11 4 ICQ XX SOK J.Powichrowski
21 2018 8 23.92 B 7.7:TT 0.0S 20x 8 4 ICQ XX SOK J.Powichrowski
21 2018 9 3.92 B 7.3 TT 0.0S 20x 10 4 ICQ XX SOK J.Powichrowski
21 2018 9 7.92 B 6.8 TT 0.0S 20x 9 4 ICQ XX SOK J.Powichrowski
21 2018 9 9.92 B 7.6 TT 0.0S 20x 9 4 ICQ XX SOK J.Powichrowski
21 2018 9 11.05 B 7.6 TT 0.0S 10x 3 5 ICQ XX SOK L.Benedyktowicz
21 2018 9 12.09 B 7.9 TT 0.0S 25x 4 4 ICQ XX SOK T.Ściężor
21 2018 9 17.11 S 8.8:TT 0.0S 25x 4 3 ICQ XX SOK T.Ściężor
21 2018 9 18.10 S 8.8 TT 0.0S 25x 4 3 ICQ XX SOK T.Ściężor
21 2018 9 19.10 S 9.1 TT 0.0S 25x 5 3 ICQ XX SOK T.Ściężor
21 2018 9 21.09 S 9.1 TT 0.0S 25x 4 3/ ICQ XX SOK T.Ściężor
21 2018 7 27.97 S 10.9 TT 0.0S 113x 4 4 ICQ XX SOK (Kielce)
21 2018 10 11.08 S 10.1 TT 0.0S 113x 4.8 2/ ICQ XX SOK J.Powichrowski
21 2018 10 14.08 S 10.5 TT 0.0S 113x 1.5 1/ ICQ XX SOK J.Powichrowski
21 2018 10 15.06 M 9.8 TT 32.6L 5 67 3 4 0.1 280 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
21 2018 10 11.05 S 8.6:AC 10.0B 25 4 2/ ICQ XX RES Maciej Reszelski, Szamotuly; NELM: 5.3, Low altitude.
21 2018 10 06.03 M 7.8 TT 5.0B 10 6 5 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
21 2018 09 29.08 S 7.8 AC 10.0B 25 5 3 ICQ XX RES Maciej Reszelski, Szamotuly
21 2018 09 28.09 S 7.7 AC 10.0B 25 5 3 ICQ XX RES Maciej Reszelski, Szamotuly
21 2018 09 25.09 S 7.5 AC 10.0B 25 6 3/ ICQ XX RES Maciej Reszelski, Szamotuly, Poland
21 2018 09 21.08 M 8.3 TK 18.5L 5 73 4.5 4/ 14.0m283 ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
21 2018 09 21.08 S 7.3 AC 5.0B 10 7 3/ ICQ XX RES Maciej Reszelski, Szamotuly, Poland
21 2018 09 20.08 M 8.1 TK 18.5L 5 73 4.5 4 14.0m280 ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
21 2018 09 19.08 M 8.0 TK 18.5L 5 73 4.2 4 11.0m280 ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
21 2018 09 18.08 M 7.9 TK 18.5L 5 73 4.5 5 10.0m275 ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
21 2018 09 17.08 S 7.2 AC 10.0B 25 6 4 ICQ XX RES Maciej Reszelski, Szamotuly, Poland
21 2018 09 17.08 M 7.8 TK 18.5L 5 73 4.5 5 12.0m275 ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
21 2018 09 16.10 V 6.9 TJ 5.0A 4a 60 12 1.2 274 ICQ XX PAR03I C12.5 mCDS CAC MIm 5 U9 0.0 5.4s 5.4 Mieczyslaw Leszek Paradowski, Dąbrowa, Poland; Software: IRIS, IT=1200s
21 2018 09 16.07 M 7.7 TK 18.5L 5 73 4.2 5 10.0m275 ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
21 2018 09 13.07 M 7.5 TK 18.5L 5 73 3.8 5 ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
21 2018 09 13.05 M 7.3 TT 5.0B 10 8 6 1.2 280 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
21 2018 09 12.07 M 7.5 TK 18.5L 5 73 3.8 5 ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
21 2018 09 11.07 V 6.6 TJ 3.4A 4a 30 18 1.54 274 ICQ XX PAR03I C18.5 mCDS CAC MIm 5 U9 0.0 7.9s 7.9 Mieczyslaw Leszek Paradowski, Lublin, Poland; Software: IRIS, IT=900s; comet alt. 48deg; m1 measured using Infinite Aperture Method
21 2018 09 11.06 M 7.6 TK 18.5L 5 73 3.8 5/ ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
21 2018 09 10.04 M 7.6 TK 18.5L 5 73 4 5/ ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
21 2018 09 09.01 M 7.6 TK 18.5L 5 73 3.8 5/ ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
21 2018 09 08.01 M 7.5 TK 18.5L 5 73 4 5/ ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
21 2018 09 07.92 S 7.1 AC 10.0B 25 8 4 ICQ XX RES Maciej Reszelski, Szamotuly, Poland
21 2018 09 06.99 M 7.6 TK 18.5L 5 73 3 5/ ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
21 2018 09 05.95 M 7.6 TK 18.5L 5 73 3 5/ ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
21 2018 09 05.92 S 7.1 AC 10.0B 25 7 6 ICQ XX RES Maciej Reszelski, Szamotuly
21 2018 09 04.92 S 7.1 AC 10.0B 25 8 4 ICQ XX RES Maciej Reszelski, Szamotuly
21 2018 09 03.92 S 7.2 AC 10.0B 25 8 4 0.3 275 ICQ XX RES Maciej Reszelski, Szamotuly
21 2018 09 02.91 S 7.2 AC 10.0B 25 7 3/ ICQ XX RES Maciej Reszelski, Szamotuly
21 2018 09 02.85 M 7.3 TT 5.0B 10 8 6 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
21 2018 09 02.85 M 6.7 TK 6.8R 6 24 11 5 ICQ XX PAR03 Mieczyslaw Leszek Paradowski, Dąbrowa, Poland; Comet alt. 18 deg
21 2018 08 27.92 M 7.5 TT 5.0B 10 6 6 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
21 2018 08 24.84 B 7.7 AA 8.0B 20 ICQ XX MOS01 Waclaw Moskal, OA Jaslo, Poland; Moonlight
21 2018 08 24.02 M 7.5 TK 18.5L 5 73 3 5/ ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
21 2018 08 23.05 M 7.1 TT 5.0B 10 12 5/ 0.8 260 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
21 2018 08 23.05 M 7.5 TK 18.5L 5 73 3 6 ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
21 2018 08 22.92 S 7.2 AC 10.0B 25 8 5 0.1 270 ICQ XX RES Maciej Reszelski, Szamotuly
21 2018 08 21.91 S 7.3 AC 10.0B 25 7 4 0.2 270 ICQ XX RES Maciej Reszelski, Szamotuly
21 2018 08 21.86 B 7.5 AA 8.0B 20 5 ICQ XX MOS01 Waclaw Moskal, OA Jaslo, Poland
21 2018 08 20.01 M 7.5 TK 18.5L 5 73 3 5/ 6.0m260 ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
21 2018 08 19.04 M 7.6 TK 18.5L 5 73 3 5/ 6.0m260 ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
21 2018 08 18.98 M 7.4 TT 5.0B 10 10 5 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
21 2018 08 17.91 M 7.6 TK 18.5L 5 73 3 5 6.0m260 ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
21 2018 08 17.90 B 7.6 AA 8.0B 20 5 ICQ XX MOS01 Waclaw Moskal, OA Jaslo, Poland
21 2018 08 17.89 M 7.4 TT 5.0B 10 9 5 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
21 2018 08 17.84 M 7.2 TJ 30.0L 5 60 12 5 0.9 252 ICQ XX PAR03 Mieczyslaw Leszek Paradowski, Dąbrowa, Poland
21 2018 08 16.99 M 7.4 TT 5.0B 10 10 5 0.3 260 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
21 2018 08 16.91 M 7.7 TK 18.5L 5 73 3 5 8.0m260 ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Kraków
21 2018 08 16.87 S 7.4 AC 10.0B 25 8 4/ 0.3 250 ICQ XX RES Maciej Reszelski, Szamotuly
21 2018 08 16.86 M 7.7 AA 8.0B 20 ICQ XX JAKaa Damian Jakubek, Smardzowice, Poland
21 2018 08 16.81 B 7.8 TK 25.0L 5 45 5.2 4/ 30.0m265 ICQ XX BOH02 Jerzy Bohusz, Myślin Poland
21 2018 08 15.93 M 7.5 TJ 3.5B 7 10 5 ICQ XX PAR03 Mieczyslaw Leszek Paradowski, Dąbrowa, Poland
21 2018 08 14.92 S 7.7 AC 7.0B 15 7 4 ICQ XX RES Maciej Reszelski, Karolin near Szamotuly
21 2018 08 14.02 V 7.8 TJ 5.0A 4a660 10.7 1.0 250 ICQ XX PAR03I C10.7 mCDS CAC MIm 5 U9 0.0 5.4s 5.4 Mieczyslaw Leszek Paradowski, Dąbrowa, Poland; Software: IRIS; m1 measured using Infinite Aperture Method
21 2018 08 14.02 M 7.6 TT 5.0B 10 10 5/ 0.4 260 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
21 2018 08 14.00 V 7.6 TJ 5.0A 4a870 10.7 1.2 250 ICQ XX PAR03I C10.7 mCDS CAC MIm 5 U9 0.0 5.4s 5.4 Mieczyslaw Leszek Paradowski, Dąbrowa, Poland; Software: IRIS; m1 measured using Infinite Aperture Method
21 2018 08 13.98 V 7.6 TJ 5.0A 4a900 10.7 1.2 250 ICQ XX PAR03I C10.7 mCDS CAC MIm 5 U9 0.0 5.4s 5.4 Mieczyslaw Leszek Paradowski, Dąbrowa, Poland; Software: IRIS; m1 measured using Infinite Aperture Method
21 2018 08 13.95 V 7.6 TJ 5.0A 4a900 10.7 1.2 250 ICQ XX PAR03I C10.7 mCDS CAC MIm 5 U9 0.0 5.4s 5.4 Mieczyslaw Leszek Paradowski, Dąbrowa, Poland; Software: IRIS; m1 measured using Infinite Aperture Method
21 2018 08 13.94 M 7.7 TK 6.8R 6 24 10 5 ICQ XX PAR03 Mieczyslaw Leszek Paradowski, Dąbrowa, Poland
21 2018 08 13.93 V 7.6 TJ 5.0A 4a900 10.7 1.2 250 ICQ XX PAR03I C10.7 mCDS CAC MIm 5 U9 0.0 5.4s 5.4 Mieczyslaw Leszek Paradowski, Dąbrowa, Poland; Software: IRIS; m1 measured using Infinite Aperture Method
21 2018 08 13.92 M 7.6 TK 3.5B 7 10 5 ICQ XX PAR03 Mieczyslaw Leszek Paradowski, Dąbrowa, Poland
21 2018 08 13.89 V 7.6 TJ 5.0A 4a900 10.7 1.2 250 ICQ XX PAR03I C10.7 mCDS CAC MIm 5 U9 0.0 5.4s 5.4 Mieczyslaw Leszek Paradowski, Dąbrowa, Poland; Software: IRIS; m1 measured using Infinite Aperture Method
21 2018 08 13.87 V 7.6 TJ 5.0A 4a900 10.7 1.2 250 ICQ XX PAR03I C10.7 mCDS CAC MIm 5 U9 0.0 5.4s 5.4 Mieczyslaw Leszek Paradowski, Dąbrowa, Poland; Software IRIS, m1 measured using Infinite Aperture Method
21 2018 08 13.84 M 7.9 AA 8.0B 20 ICQ XX JAKaa Damian Jakubek, Smardzowice,Poland
21 2018 08 13.00 M 7.9 TK 3.5B 7 8 5 ICQ XX PAR03 Mieczyslaw Leszek Paradowski, Dąbrowa, Poland
21 2018 08 13.00 M 8.0 TK 5.0B 5 10 9 5 28.0m260 ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Glanów
21 2018 08 12.93 M 8.1 TK 20.0L 5 33 7 5 25.0m260 ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Glanów
21 2018 08 12.92 M 8.0 TK 8.0R 5 27 8 5 27.0m260 ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Glanów
21 2018 08 12.90 M 7.8 TT 5.0B 10 10 5 0.3 255 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
21 2018 08 12.86 M 7.9 AA 8.0B 20 ICQ XX JAKaa Damian Jakubek, Smardzowice,Poland
21 2018 08 11.89 S 9.1 TJ 10.0B 25 2.5 3 ICQ XX LEGaa Marian Legutko, Gliwice; NELM: 4.5, Reference stars: TYC 4040-139, TYC 4040-55, TYC 4044-158, Mostly cloudy, poor transparency
21 2018 08 11.88 M 8.1 TT 10.0B 25 8 5 0.3 260 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
21 2018 08 11.87 M 7.9 TT 5.0B 10 9 5 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
21 2018 08 11.85 M 7.9 TK 33.0L 5 110 9 5 30.0m260 ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Trzonów
21 2018 08 09.96 M 8.5 TK 18.5L 5 73 2.6 5 ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
21 2018 08 09.85 M 8.0 TT 5.0B 10 8 4 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
21 2018 08 09.04 M 8.2 TK 30.0L 5 60 3.2 5 0.61 238 ICQ XX PAR03 Mieczyslaw Leszek Paradowski, Dąbrowa, Poland
21 2018 08 09.04 M 8.0 TK 7.0B 15 9 5 0.89 238 ICQ XX PAR03 Mieczyslaw Leszek Paradowski, Dąbrowa, Poland
21 2018 08 09.03 M 8.1 TT 5.0B 10 7 4 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
21 2018 08 08.96 M 8.2 TK 30.0L 5 60 3.2 5 0.61 238 ICQ XX PAR03 Mieczyslaw Leszek Paradowski, Dąbrowa, Poland
21 2018 08 08.95 V 8.0 TJ 5.0A 4a 60 5.5 0.43 238 ICQ XX PAR03I C 5.54mCDS CAC MIm 5 U9 0.0 5.4s 5.4 Mieczyslaw Leszek Paradowski, Dąbrowa, Poland; Software: IRIS, IT=1800s
21 2018 08 08.95 V 8.3 TJ 5.0A 4a 60 3.2 0.43 238 ICQ XX PAR03I C 3.22mCDS CAC MIm 5 U9 0.0 5.4s 5.4 Mieczyslaw Leszek Paradowski, Dąbrowa, Poland; Photometric software: IRIS on selected green channel; IT=1800s
21 2018 08 08.93 M 8.6 TK 18.5L 5 73 2.1 5/ ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
21 2018 08 07.98 M 8.2 TT 5.0B 10 7 5 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
21 2018 08 07.90 M 8.7 TK 18.5L 5 73 2.3 6 6.0m250 ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
21 2018 08 06.90 M 8.3 TK 20.3L 6 57 5.5 5 0.18 235 ICQ XX PAR03 Mieczyslaw Leszek Paradowski, Guzówka, Poland
21 2018 08 06.90 V 8.2 TJ 3.4A 4a 60 5.5 0.18 235 ICQ XX PAR03I C 5.56mCDS CAC MIm 5 U9 0.0 7.9s 7.9 Mieczyslaw Leszek Paradowski, Guzówka, Poland; Photometric software: IRIS on selected green channel; IT=1980s
21 2018 08 06.90 M 8.2 TT 32.6L 5 67 6 5 0.4 250 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
21 2018 08 06.89 M 8.0 TT 5.0B 10 8 5 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
21 2018 08 06.89 M 8.7 TK 18.5L 5 73 2.7 6 7.0m250 ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
21 2018 08 05.92 M 8.4 TT 5.0B 10 6 4 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
21 2018 08 05.89 S 8.1 AC 10.0B 25 6 3/ ICQ XX RES Maciej Reszelski, Karolin near Szamotuly, Poland
21 2018 08 05.87 M 8.8 TK 18.5L 5 73 2.5 5/ 6.0m250 ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
21 2018 08 04.86 M 8.2 TT 5.0B 10 8 4 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
21 2018 08 03.88 M 8.9 TK 18.5L 5 73 2.4 5 ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
21 2018 08 03.88 S 8.6 AC 7.0B 15 4 3/ ICQ XX RES Maciej Reszelski, Karolin near Szamotuly, Poland
21 2018 08 03.87 S 8.4 TT 5.0B 10 7 4 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
21 2018 08 03.86 M 8.8 TT 32.6L 5 114 5 5 0.2 240 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
21 2018 08 02.88 M 9.1 TK 18.5L 5 73 2.2 5 ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
21 2018 08 02.86 S 8.4 TT 5.0B 10 7 4 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
21 2018 07 27.87 M 9.0 TK 18.5L 5 73 2.2 5 ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow; Moon eclipse
21 2018 07 24.91 S 8.8 TT 10.0B 25 3 3/ ICQ XX RES Maciej Reszelski, Szamotuly
21 2018 07 23.91 S 9.0 TT 10.0B 25 3 3 ICQ XX RES Maciej Reszelski, Szamotuly
21 2018 07 22.98 S 9.3 TK 7.0B 5 15 3 4/ ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Bukowiec, Bieszczady
21 2018 07 21.98 S 9.3 TK 7.0B 5 15 3 4/ ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Bukowiec, Bieszczady
21 2018 07 21.92 B 9.9 TT 12.7M12 60 2 2 ICQ XX LEGaa Marian Legutko, Pcim, Poland
21 2018 07 20.97 M 9.2 TT 5.0B 10 5 4 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
21 2018 07 20.91 S 9.5 AC 10.0B 25 2 3/ ICQ XX RES Maciej Reszelski, Szamotuly
21 2018 07 09.95 S 9.9 TT 5.0B 10 4 2 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
21 2018 07 09.94 S 10.3 TK 18.5L 5 73 2 3 ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
21 2018 07 09.94 M 10.1 TT 32.6L 5 67 3.5 4 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
21 2018 07 07.99 S 10.3 TK 18.5L 5 73 2 3 ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
21 2018 07 04.94 S 10.4 TK 18.5L 5 73 2 3 ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
21 2018 07 03.90 S 10.6 TK 18.5L 5 73 2 3 ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
21 2018 07 03.90 M 11.0 TT 32.6L 5 67 & 3 4 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
21 2018 06 06.95 S 13.4 AQ 32.6L 5 114 1 5 ICQ XX GUZ Piotr Guzik

38 2018 10 5.95 S 12.0 TT 0.0S 5 105 1 2 ICQ XX SOK M.Filipek
38 2018 10 11.10 S 11.6 TT 0.0S 5 50 1 2 ICQ XX SOK J.Powichrowski
38 2018 10 14.18 S 11.4 TT 0.0S 5 50 0.9 1/ ICQ XX SOK J.Powichrowski
38 2018 11 5.93 S 11.1 TT 0.0S 5 105 1.3 2/ ICQ XX SOK M.Filipek
38 2018 11 10.91 S 11.1 TT 0.0S 5 105 1 2/ ICQ XX SOK M.Filipek
38 2018 11 17.13 B 11.0 TT 0.0S 5 50 1.5 4 ICQ XX SOK J.Powichrowski
38 2019 2 6.97 S 12.5 TT 0.0S 5 200 1 2 ICQ XX SOK M.Filipek
38 2019 02 08.86 S 11.5 TK 18.5L 5 73 1.2 3/ ICQ XX KWI Maciej Kwinta
38 2019 02 06.92 S 11.3 TK 18.5L 5 119 1.3 3/ ICQ XX KWI Maciej Kwinta
38 2019 02 06.89 M 11.8 AQ 32.6L 5 67 1.8 5 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
38 2019 02 05.78 S 11.4 TT 10.0B 25 2 3 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
38 2019 01 31.87 S 11.1 TK 18.5L 5 119 2 3/ ICQ XX KWI Maciej Kwinta
38 2018 12 09.00 S 10.3 TK 18.5L 5 73 1.5 3 ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
38 2018 12 08.85 M 10.0 TT 10.0B 25 4 4 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
38 2018 12 05.87 M 10.1 TT 10.0B 25 4 5 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
38 2018 12 04.94 S 9.8 TT 5.0B 10 5 3 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
38 2018 11 18.02 S 9.7 TK 18.5L 5 73 2.9 3 ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
38 2018 11 16.97 S 9.3 TT 5.0B 10 2 3 ICQ XX RES Maciej Reszelski, Szamotuły, Poland
38 2018 11 16.17 S 9.3 TI 5.0B 10 2 2 ICQ XX RES Maciej Reszelski, Szamotuly
38 2018 11 12.99 S 9.8 TK 18.5L 5 73 3 3/ ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
38 2018 11 11.98 S 9.8 TK 18.5L 5 73 2.5 3/ ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
38 2018 11 11.93 S 9.2 TT 10.0B 25 2 3 ICQ XX RES Maciej Reszelski, Szamotuly
38 2018 11 10.98 S 9.8 TK 18.5L 5 73 2.5 3/ ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
38 2018 11 09.14 M 10.5 TT 32.6L 5 67 3 3 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
38 2018 11 08.99 S 9.6 TK 18.5L 5 73 2.5 3/ ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
38 2018 11 08.06 V 9.8 AQ 15.0L 4A200 5.7 0.1 262 ICQ XX PAR03I C 5.71mDSI EXV MIm 5 U9 0.0 10.7 2.9s 2.9 Mieczyslaw Leszek Paradowski, Lublin, Poland; Software: IRIS
38 2018 11 08.04 V 10.1 AQ 15.0L 4a 60 3.3 ICQ XX PAR03I C 3.33mDSI EXV MIm 0 U1 0.1 10.7 2.9s 2.9 Mieczyslaw Leszek Paradowski, Lublin, Poland; Reference stars: UCAC4-554-038153, Software: IRIS
38 2018 11 08.02 S 9.5 TK 18.5L 5 73 2.7 3 ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
38 2018 11 06.96 S 9.5 TK 18.5L 5 73 2.7 3 ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
38 2018 10 16.03 S 10.0 TK 18.5L 5 73 3 3 ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
38 2018 10 15.07 S 10.0 TK 18.5L 5 73 3 3 ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
38 2018 10 15.04 M 10.3 TT 32.6L 5 67 3 3 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
38 2018 10 13.08 S 10.1 TK 18.5L 5 73 2.5 3 ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
38 2018 10 12.99 M 10.4 TT 32.6L 5 114 3 3 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
38 2018 10 12.08 S 10.1 TK 18.5L 5 73 2 3 ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
38 2018 10 11.08 S 10.1 TK 18.5L 5 73 2 3 ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
38 2018 10 11.06 S 10.2 AC 10.0B 25 2 2 ICQ XX RES Maciej Reszelski, Szamotuly
38 2018 10 07.05 S 10.6 TK 18.5L 5 73 1.5 2 ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
38 2018 10 06.04 S 10.6 TK 18.5L 5 73 1.5 2 ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
38 2018 10 05.98 S 10.7:TT 32.6L 5 114 2.5 4 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
38 2018 09 13.04 M 12.1 AQ 32.6L 5 67 1.5 5 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
38 2018 09 11.10 V 12.6 U4 3.4A 4a 30 1.59 ICQ XX PAR03I C 1.59mCDS CAC MIm 5 U9 0.1 7.9s 7.9 Mieczyslaw Leszek Paradowski, Lublin, Poland; Software: IRIS, IT=870s; comet alt.41deg
38 2018 08 23.06 M 13.0 AQ 32.6L 5 67 1.2 4 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
38 2018 08 14.05 M 13.5 AQ 32.6L 5 114 0.8 4 ICQ XX GUZ Piotr Guzik

46 2018 11 26.77 B 6.3:TT 0.0S 20 10 3 ICQ XX SOK J.Powichrowski
46 2018 11 27.77 B 6.4:TT 0.0S 20 12 3 ICQ XX SOK J.Powichrowski
46 2018 11 29.81 B 6.0 TT 0.0S 20 15 3/ ICQ XX SOK J.Powichrowski
46 2018 11 29.83 B 6.2 TT 0.0S 10 26 2 ICQ XX SOK M.Świętnicki
46 2018 11 29.91 B 7.2 TT 0.0S 25 8 4 ICQ XX SOK M.Filipek
46 2018 11 30.81 S 6.5:TT 0.0S 20 15 3 ICQ XX SOK J.Powichrowski
46 2018 12 1.78 S 6.4 TT 0.0S 20 15 3 ICQ XX SOK J.Powichrowski
46 2018 12 5.79 S 6.0 TT 0.0S 20 30 3 ICQ XX SOK J.Powichrowski
46 2018 12 5.84 B 5.2 TT 0.0S 10 40 3 ICQ XX SOK M.Świętnicki
46 2018 12 5.86 I 4.5 TT 0.0S 0 60 0 ICQ XX SOK M.Świętnicki
46 2018 12 8.75 B 5.5 TT 0.0S 43 20 3/ ICQ XX SOK Mikołaj Sabat
46 2018 12 8.77 S 5.2 TT 0.0S 20 25 3 ICQ XX SOK J.Powichrowski
46 2018 12 8.81 S 6.2 TT 0.0S 12 25 2 ICQ XX SOK M.Sikora
46 2018 12 8.83 B 5.0 TT 0.0S 10 33 4 ICQ XX SOK M.Świętnicki
46 2018 12 8.91 S 5.8 TT 0.0S 25 12 3 ICQ XX SOK T.Ściężor
46 2018 12 14.95 B 3.9 TT 0.0S 10 42 4 ICQ XX SOK M.Świętnicki
46 2018 12 16.82 S 5.0 TT 0.0S 7 20 2/ ICQ XX SOK M.Filipek
46 2018 12 16.92 B 5.7 TT 0.0S 10 23 3 ICQ XX SOK T.Ściężor
46 2018 12 26.79 S 6.7 TT 0.0S 20 14 3 ICQ XX SOK J.Powichrowski
46 2019 1 3.94 S 5.6 TT 0.0S 38 24 3/ ICQ XX SOK J.Bohusz
46 2019 1 7.89 S 6.4 TT 0.0S 10 18 2 ICQ XX SOK M.Świętnicki
46 2019 1 24.72 S 7.5 TT 0.0S 20 14 2 ICQ XX SOK J.Powichrowski
46 2019 2 6.94 S 9.8 TT 0.0S 89 4.5 1 ICQ XX SOK M.Świętnicki
46 2019 2 8.81 S 10.5 TT 0.0S 105 3.5 2/ ICQ XX SOK M.Filipek
46 2018 12 1.89 B 7.0 TT 0.0S 11 1 0 ICQ XX SOK F.Chodorowski
46 2019 02 06.90 S 8.7 TK 18.5L 5 73 7 2 ICQ XX KWI Maciej Kwinta
46 2019 02 06.90 S 9.0 TT 32.6L 5 67 7 3 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
46 2019 02 06.80 S 7.7 AC 10.0B 20 8 2 ICQ XX RES Maciej Reszelski, Szamotuły, Poland
46 2019 02 05.77 S 8.6 TT 10.0B 25 8 2 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
46 2019 02 05.76 S 8.2 TT 5.0B 10 12 1/ ICQ XX GUZ Piotr Guzik
46 2019 02 01.90 S 8.4 TT 10.0B 25 8 2 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
46 2019 01 31.92 S 7.8 TT 5.0B 10 15 2 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
46 2019 01 31.85 S 8.4 TK 18.5L 5 73 8 3 ICQ XX KWI Maciej Kwinta
46 2019 01 31.82 S 7.1 AC 5.0B 10 15 2/ ICQ XX RES Maciej Reszelski, Szamotuły, Poland
46 2019 01 30.80 S 6.8 AC 5.0B 10 15 3 ICQ XX RES Maciej Reszelski, Szamotuły, Poland
46 2019 01 05.84 S 5.8 AC 5.0B 10 20 3 ICQ XX RES Maciej Reszelski, Szamotuły, Poland
46 2019 01 03.94 S 5.6 TK 25.0L 5 38 24 3/ ICQ XX BOH02 Jerzy Bohusz, Myślin Poland
46 2019 01 03.80 S 5.5 AC 5.0B 10 30 2/ ICQ XX RES Maciej Reszelski, Szamotuły, Poland
46 2019 01 01.79 M 5.1 TT 0.0E 45 3 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
46 2019 01 01.73 S 5.3 AC 5.0B 10 35 2/ ICQ XX RES Maciej Reszelski, Szamotuly, Poland
46 2018 12 26.69 S 4.4 TT 0.0E 60 3 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
46 2018 12 19.11 S 4.5:TT 4.0B 2 &40 3 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
46 2018 12 14.92 M 3.8 TT 0.0E 80 4 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
46 2018 12 12.84 S 4.1 AC 5.0B 10 75 3/ ICQ XX RES Maciej Reszelski, Szamotuły, Poland
46 2018 12 08.93 S 4.4 AC 5.0B 10 65 4 ICQ XX RES Maciej Reszelski, Szamotuły, Poland
46 2018 12 08.91 S 4.5 TK 5.0B 7 33 4 ICQ XX PAR03 Mieczyslaw Leszek Paradowski, Lublin, Poland
46 2018 12 08.89 V 4.4 AQ 7.5A 4a460 40.5 ICQ XX PAR03I C40.5 mCDS CAC MIm 5 U9 0.0 3.6s 3.6 Mieczyslaw Leszek Paradowski, Lublin, Poland; Software: IRIS; comet alt. 34d; clear, +1 C;
46 2018 12 08.87 S 4.5 TK 0.0E 45 4 ICQ XX KWI Maciej Kwinta, near Krakow
46 2018 12 08.83 S 5.1 TK 18.5L 5 38 25 4 ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
46 2018 12 08.83 M 4.3 TT 0.0E 75 4 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
46 2018 12 08.81 S 4.9 TK 5.0R 8 30 4 ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
46 2018 12 05.88 S 4.7 AC 5.0B 10 55 5 ICQ XX RES Maciej Reszelski, Szamotuły, Poland
46 2018 12 05.85 S 4.5 TT 0.0E 70 3/ ICQ XX GUZ Piotr Guzik
46 2018 12 04.92 S 4.6 TT 0.0E 70 3 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
46 2018 12 04.85 S 5.9 TK 5.0R 8 20 3 ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
46 2018 11 30.89 S 5.0 TK 5.0B 10 30 3 ICQ XX PAR03 Mieczyslaw Leszek Paradowski, Guzówka, Poland; Comet alt. 18 deg; interference from 6.3 mag star; clear, -13 C, wind
46 2018 11 30.87 S 4.8 TK 2.4O 3 45 3 ICQ XX PAR03 Mieczyslaw Leszek Paradowski, Guzówka, Poland; Comet alt. 19 deg; interference from 6.3 mag star; clear, -13 C, wind
46 2018 11 30.86 V 4.8 TJ 3.4A 4A680 59.6 ICQ XX PAR03I C59.6 mCDS CAC MIm 5 U9 0.0 7.9s 7.9 Mieczyslaw Leszek Paradowski, Guzówka, Poland; Reference stars: TYC 5866-00222-1, TYC 5866-00032-1, TYC 5862-00162-1, Software: IRIS; comet alt. 19.2deg; clear; -13C, wind
46 2018 11 30.85 S 4.9 TK 3.5B 7 30 3 ICQ XX PAR03 Mieczyslaw Leszek Paradowski, Guzówka, Poland; Comet alt. 19 deg; interference from 6.3 mag star; clear, -13 C, wind
46 2018 11 29.87 M 5.1 TT 0.0E 50 3 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
46 2018 11 29.75 M 5.6 TT 5.0B 10 &30 3 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
46 2018 10 15.00 wS 9.8 TT 10.0B 25 8 2 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
46 2018 10 12.96 S 9.8 TT 10.0B 25 6 3 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
46 2018 10 11.92 S 10.1 TT 32.6L 5 67 4 3 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
46 2018 10 05.92 S 10.5:TT 32.6L 5 67 3 4 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
46 2018 09 13.02 S 13.0 AQ 32.6L 5 67 1.2 2 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
48 2018 08 17.02 M 12.1 AQ 32.6L 5 114 1.5 5 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
48 2018 08 14.03 M 12.5 AQ 32.6L 5 114 1.5 5 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
48 2018 08 09.04 V 12.9 AQ 5.0A 4A800 2.3 ICQ XX PAR03I C 2.32mCDS CAC MIm 5 U9 0.0 5.4s 5.4 Mieczyslaw Leszek Paradowski, Dąbrowa, Poland; Software: IRIS
48 2018 08 09.04 V 13.0 U4 5.0A 4a 60 1.6 ICQ XX PAR03I C 1.61mCDS CAC MIm 5 U9 0.0 5.4s 5.4 Mieczyslaw Leszek Paradowski, Dąbrowa, Poland; Photometric software: IRIS on selected green channel; IT=1800s; comet alt. 15 deg
48 2018 08 06.92 M 12.6 AQ 32.6L 5 114 1.5 5 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
48 2018 07 22.00 M 12.2 AQ 32.6L 5 114 1.5 4 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
48 2018 07 09.98 S 12.6 AQ 32.6L 5 114 1.2 4 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
62 2018 01 16.19 C 12.8 U4 3.4A 4a 30 3.9 ICQ XX PAR03I C 3.97mCKD CAC MIm 5 U9 0.0 7.9s 7.9 Mieczyslaw Leszek Paradowski, Lublin, Poland; Software: IRIS; temp.-12C; IT=1200s
62 2018 01 14.13 M 11.5 AQ 32.6L 5 67 3 3 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
185 2018 02 06.74 S 11.2 AQ 32.6L 5 67 2 3 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
C/2015O1
2015O1 2018 4 10.06 S 12.9 TT 0.0S 4 127 1.1 2/ ICQ XX SOK J.Bohusz
2015O1 2018 4 20.99 S 13.4 TT 0.0S 4 150 0.6 3 ICQ XX SOK J.Powichrowski
2015O1 2018 4 21.03 S 13.2 TT 0.0S 4 200 0.8 2 ICQ XX SOK M.Filipek
2015O1 2018 5 5.92 S 13.5 TT 0.0S 4 200 0.7 3 ICQ XX SOK M.Filipek
2015O1 2018 5 7.98 S 13.6 TT 0.0S 4 147 0.8 2 ICQ XX SOK J.Bohusz
2015O1 2018 5 11.99 S 13.2 TT 0.0S 4 200 1 2/ ICQ XX SOK M.Filipek
2015O1 2018 05 07.98 S 13.6 TK 25.0L 5 147 0.8 2 ICQ XX BOH02 Jerzy Bohusz, Myślin Poland
2015O1 2018 05 05.96 S 13.7 AQ 30.0L 5 125 0.6 4 ICQ XX PAR03 Mieczyslaw Leszek Paradowski, Dąbrowa, Poland
2015O1 2018 05 05.96 V 13.6 AQ 5.0A 4a 60 1.6 ICQ XX PAR03I C 1.61mCKD CAC MIm 5 U9 0.0 5.4s 5.4 Mieczyslaw Leszek Paradowski, Dąbrowa, Poland; Software: IRIS, IT=1800s
2015O1 2018 05 05.96 V 13.5 AQ 5.0A 4a 60 1.6 ICQ XX PAR03I C 2.68mCKD CAC MIm 5 U9 0.0 5.4s 5.4 Mieczyslaw Leszek Paradowski, Dąbrowa, Poland; Software: IRIS, IT=1800s
2015O1 2018 05 05.96 V 13.4 AQ 5.0A 4a 60 1.6 ICQ XX PAR03I C 3.57mCKD CAC MIm 5 U9 0.0 5.4s 5.4 Mieczyslaw Leszek Paradowski, Dąbrowa, Poland; Software: IRIS, IT=1800s
2015O1 2018 05 05.96 V 13.3 AQ 5.0A 4a 60 1.6 ICQ XX PAR03I C 5.36mCKD CAC MIm 5 U9 0.0 5.4s 5.4 Mieczyslaw Leszek Paradowski, Dąbrowa, Poland; Software: IRIS, IT=1800s
2015O1 2018 05 05.96 V 13.2 AQ 5.0A 4a 60 1.6 ICQ XX PAR03I C 6.26mCKD CAC MIm 5 U9 0.0 5.4s 5.4 Mieczyslaw Leszek Paradowski, Dąbrowa, Poland; Software: IRIS, IT=1800s
2015O1 2018 04 10.06 S 12.9 TK 38.0L 4 127 1.1 2/ ICQ XX BOH02 Jerzy Bohusz, Myślin Poland
2015O1 2018 04 09.96 M 12.6 AQ 32.6L 5 67 1 6 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
2015O1 2018 04 06.90 M 12.9 AQ 32.6L 5 114 0.8 6 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
2015O1 2018 03 24.11 M 13.1 AQ 32.6L 5 67 1 5 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
2015O1 2018 01 14.08 M 13.4 AQ 32.6L 5 67 0.8 5 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
2015O1 2017 08 21.86 V 14.0 U4 5.0A 4a 60 0.89 ICQ XX PAR03I C 0.89mCKD CAC MIm 5 U9 0.0 5.4s 5.4 Mieczyslaw Leszek Paradowski, Dąbrowa, Poland; Software: IRIS; IT=1200s

2016M1 2018 4 21.01 S 11.7 TT 0.0S 4 150 1 3 ICQ XX SOK J.Powichrowski
2016M1 2018 4 21.06 S 11.4 TT 0.0S 4 200 0.7 3/ ICQ XX SOK M.Filipek
2016M1 2018 5 12.00 B 10.4 TT 0.0S 4 60 3.5 3 ICQ XX SOK M.Filipek
2016M1 2018 5 21.03 S 10.3 TT 0.0S 4 90 4.1 3 ICQ XX SOK J.Bohusz
2016M1 2018 05 21.03 S 10.3 TK 25.0L 5 90 4.1 3 ICQ XX BOH02 Jerzy Bohusz, Myślin Poland
2016M1 2018 05 13.03 S 9.6 TK 18.5L 5 73 4 4 ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Bukowiec, Bieszczady
2016M1 2018 05 12.03 S 9.6 TK 18.5L 5 73 4 4 ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Bukowiec, Bieszczady
2016M1 2018 04 21.08 S 10.8 TK 18.5L 5 73 1.5 3 ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
2016M1 2018 04 20.08 S 10.9 TK 18.5L 5 73 1.5 3 ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
2016M1 2018 04 19.08 S 10.9 TK 18.5L 5 73 1.5 3 ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
2016M1 2018 04 15.10 V 10.9 AQ 3.4A 4a 30 2.6 ICQ XX PAR03I C 2.65mCKD CAC MIm 5 U9 0.0 7.9s 7.9 Mieczyslaw Leszek Paradowski, Lublin, Poland; Software: IRIS, IT=450s; comet alt. 26.7 deg; dawn
2016M1 2018 04 15.07 S 11.1 TK 18.5L 5 73 1.5 3/ ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
2016M1 2018 04 14.07 S 11.2 TK 18.5L 5 73 1.5 3/ ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
2016M1 2018 04 10.04 M 11.2:TT 32.6L 5 67 & 2 3 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
2016M1 2018 03 24.10 M 11.3 AQ 32.6L 5 67 & 2 4 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
2016N6 2018 4 3.85 S 11.9 TT 0.0S 5 105 1 3/ ICQ XX SOK M.Filipek
2016N6 2018 4 8.90 S 12.4 TT 0.0S 5 105 1 3/ ICQ XX SOK M.Filipek
2016N6 2018 4 19.96 S 13.0:TT 0.0S 5 200 0.6 3 ICQ XX SOK M.Filipek
2016N6 2018 4 20.98 S 13.1 TT 0.0S 5 150 0.5 3/ ICQ XX SOK J.Powichrowski
2016N6 2018 5 5.90 S 13.2 TT 0.0S 5 200 1 2/ ICQ XX SOK M.Filipek
2016N6 2018 5 11.97 S 12.9 TT 0.0S 5 105 1 1/ ICQ XX SOK M.Filipek
2016N6 2018 11 09.15 M 12.7 AQ 32.6L 5 114 1 5 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
2016N6 2018 10 15.07 M 12.5 AQ 32.6L 5 114 1 5 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
2016N6 2018 09 13.08 M 12.3 AQ 32.6L 5 114 1 4 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
2016N6 2018 05 05.92 V 12.3 AQ 5.0A 4a 60 1.8 0.05 35 ICQ XX PAR03I C 7.15mCKD CAC MIm 5 U9 0.0 5.4s 5.4 Mieczyslaw Leszek Paradowski, Dąbrowa, Poland; Software: IRIS, IT=1800s
2016N6 2018 05 05.92 V 12.2 AQ 5.0A 4a 60 1.8 0.05 35 ICQ XX PAR03I C 8.94mCKD CAC MIm 5 U9 0.0 5.4s 5.4 Mieczyslaw Leszek Paradowski, Dąbrowa, Poland; Software: IRIS, IT=1800s
2016N6 2018 05 05.92 M 13.0 AQ 30.0L 5 125 1.2 5 ICQ XX PAR03 Mieczyslaw Leszek Paradowski, Dąbrowa, Poland
2016N6 2018 05 05.92 V 12.4 AQ 5.0A 4a 60 1.8 0.05 35 ICQ XX PAR03I C 5.36mCKD CAC MIm 5 U9 0.0 5.4s 5.4 Mieczyslaw Leszek Paradowski, Dąbrowa, Poland; Software: IRIS, IT=1800s
2016N6 2018 05 05.92 V 12.5 AQ 5.0A 4a 60 1.8 0.05 35 ICQ XX PAR03I C 4.47mCKD CAC MIm 5 U9 0.0 5.4s 5.4 Mieczyslaw Leszek Paradowski, Dąbrowa, Poland; Software: IRIS, IT=1800s
2016N6 2018 04 18.87 S 12.2 TK 18.5L 5 119 0.5 4 ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
2016N6 2018 04 14.85 S 12.2 TK 18.5L 5 119 0.5 4/ ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
2016N6 2018 04 13.86 S 12.1 TK 18.5L 5 119 0.5 4 ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
2016N6 2018 04 10.01 S 12.6 TK 38.0L 4 97 1 3/ ICQ XX BOH02 Jerzy Bohusz, Myślin Poland
2016N6 2018 04 09.95 M 12.0 AQ 32.6L 5 67 1.2 5 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
2016N6 2018 04 06.89 M 12.4 AQ 32.6L 5 67 1.2 5 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
2016N6 2018 03 24.09 M 11.9 AQ 32.6L 5 67 1.2 6 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
2016N6 2018 02 06.80 M 12.2 AQ 32.6L 5 114 0.8 5 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
2016N6 2018 01 14.06 M 13.0 AQ 32.6L 5 114 0.6 6 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
2016N6 2018 01 08.93 M 13.2 AQ 32.6L 5 114 0.5 6 ICQ XX GUZ Piotr Guzik

2016R2 2018 1 6.82 S 11.3 TT 0.0S 4 50 2.5 3/ ICQ XX SOK J.Powichrowski
2016R2 2018 1 7.83 S 11.9 TT 0.0S 4 50 1.4 3/ ICQ XX SOK J.Powichrowski
2016R2 2018 1 8.80 S 11.7 TT 0.0S 4 50 1.5 3/ ICQ XX SOK J.Powichrowski
2016R2 2018 1 14.88 S 12.0 TT 0.0S 4 200 1 1/ ICQ XX SOK M.Filipek
2016R2 2018 10 15.08 S 13.5:AQ 32.6L 5 114 1 2 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
2016R2 2018 09 29.74 S[12.8 AQ 32.6L 5 114 ! 1 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
2016R2 2018 09 13.07 S 12.5 AQ 32.6L 5 114 1 3 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
2016R2 2018 05 05.88 V 12.5 AQ 5.0A 4a 60 1.4 ICQ XX PAR03I C 4.47mCKD CAC MIm 5 U9 0.0 5.4s 5.4 Mieczyslaw Leszek Paradowski, Dąbrowa, Poland; Software: IRIS, IT=1800s; comet alt. 19 deg
2016R2 2018 05 05.87 S 12.4 U4 30.0L 5 94 1.2 2 ICQ XX PAR03 Mieczyslaw Leszek Paradowski, Dąbrowa, Poland
2016R2 2018 04 19.84 S 11.8 TK 25.0L 5 124 1.3 2 ICQ XX BOH02 Jerzy Bohusz, Myślin Poland
2016R2 2018 04 18.84 S 11.7 TK 18.5L 5 73 1 2/ ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
2016R2 2018 04 14.82 S 11.5 TK 18.5L 5 73 1 2/ ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
2016R2 2018 04 13.83 S 11.5 TK 18.5L 5 73 1 2/ ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
2016R2 2018 04 06.87 M 11.5 TT 32.6L 5 67 2 3 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
2016R2 2018 03 15.81 S 11.3 TK 18.5L 5 119 2 2/ ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
2016R2 2018 03 08.83 S 11.2 TK 18.5L 5 119 2 2/ ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
2016R2 2018 03 07.81 S 11.1 TK 18.5L 5 119 2 2/ ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
2016R2 2018 03 06.81 S 11.1 TK 18.5L 5 119 2 2/ ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
2016R2 2018 02 06.78 M 11.7 AQ 32.6L 5 67 2 3 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
2016R2 2018 01 15.81 S 10.6 TK 18.5L 5 73 2 2 ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
2016R2 2018 01 14.79 S 10.6 TK 18.5L 5 73 2 2 ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
2016R2 2018 01 13.80 S 10.5 TK 18.5L 5 73 2 2 ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
2016R2 2018 01 08.88 M 11.2 TT 32.6L 5 67 3 3 0.3 110 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
2016R2 2018 01 08.76 S 10.8 TK 38.0L 4 127 3.4 2/ ICQ XX BOH02 Jerzy Bohusz, Myślin Poland
2016R2 2017 12 27.87 C 11.4 AQ 3.4A 4a 30 4 ICQ XX PAR03I C 3.97mCKD CAC MIm 5 U9 0.0 7.9s 7.9 Mieczyslaw Leszek Paradowski, Lublin, Poland; Software: IRIS; IT=1200s; temp.+4C; Moonlight; comet alt. +51d
2016R2 2017 12 27.86 V 11.5 U4 3.4A 4a 30 4 ICQ XX PAR03I C 3.97mCKD CAC MIm 5 U9 0.0 7.9s 7.9 Mieczyslaw Leszek Paradowski, Lublin, Poland; Software: IRIS; IT=1200s; moonlight; comet alt. +51d
2016R2 2017 12 27.86 V 10.8 U4 3.4A 4a 30 4 ICQ XX PAR03I C mCKD CAC MIm 5 U9 0.1 7.9s 7.9 Mieczyslaw Leszek Paradowski, Lublin, Poland; Software: IRIS; IT=1200s; moonlight; comet alt. +51d
2016R2 2017 12 13.90 M 10.9 TT 32.6L 5 67 2.5 4 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
2016R2 2017 11 27.98 S 11.5 TT 18.5L 5 73 2 1/ ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
2016R2 2017 11 23.12 S 11.7 TT 18.5L 5 73 1.5 2/ ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
2016R2 2017 10 17.04 M 13.4 AQ 32.6L 5 114 1.2 4 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
2016R2 2017 09 01.05 S 13.9 AQ 32.6L 5 114 1 3 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
2017M4 2018 09 29.78 S 13.8 AQ 32.6L 5 182 0.8 4 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
2017M4 2018 08 08.91 S 14.2 AQ 30.0L 5 188 0.6 3 ICQ XX PAR03 Mieczyslaw Leszek Paradowski, Dąbrowa, Poland
2017M4 2018 08 08.90 V 14.4 U4 5.0A 4a 60 2.1 ICQ XX PAR03I C 2.14mCDS CAC MIm 5 U9 0.0 5.4s 5.4 Mieczyslaw Leszek Paradowski, Dąbrowa, Poland; Photometric software: IRIS on selected green channel; IT=1800s
2017S3 2018 7 4.93 S 8.6 TT 0.0S 5 60 4 3 ICQ XX SOK M.Filipek
2017S3 2018 07 25.91 S 8.9 AC 10.0B 25 4 3 ICQ XX RES Maciej Reszelski, Szamotuly
2017S3 2018 07 24.91 S 9.1 TT 10.0B 25 5 2/ ICQ XX RES Maciej Reszelski, Szamotuly
2017S3 2018 07 23.91 S 8.5 TT 10.0B 25 5 2/ ICQ XX RES Maciej Reszelski, Szamotuly
2017S3 2018 07 23.01 S 8.5 TK 7.0B 5 15 5 3 ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Bukowiec, Bieszczady
2017S3 2018 07 22.01 S 8.6 TK 7.0B 5 15 5 3 ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Bukowiec, Bieszczady
2017S3 2018 07 22.01 M 9.0:TT 32.6L 5 67 & 5 3/ ICQ XX GUZ Piotr Guzik
2017S3 2018 07 21.97 M 8.0 TK 30.0L 5 60 4 6 ICQ XX PAR03 Mieczyslaw Leszek Paradowski, Dąbrowa, Poland
2017S3 2018 07 21.97 C 8.4 AQ 5.0A 4a 60 7.1 ICQ XX PAR03I C mCDS CAC MIm 5 U9 0.0 5.4s 5.4 Mieczyslaw Leszek Paradowski, Dąbrowa, Poland; Software: IRIS; IT=1320s; comet alt. 23.5 deg; Infinite Aperture Method used.
2017S3 2018 07 21.93 S 9.0 AC 10.0B 25 6 2 ICQ XX RES Maciej Reszelski, Szamotuly
2017S3 2018 07 20.98 M 7.4 TT 5.0B 10 5 5 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
2017S3 2018 07 20.92 S 7.8 AC 10.0B 25 5 3 ICQ XX RES Maciej Reszelski, Szamotuly
2017S3 2018 07 19.94 S 7.1 AC 10.0B 25 4 5 ICQ XX RES Maciej Reszelski, Szamotuly
2017S3 2018 07 09.97 S 9.7 TK 18.5L 5 73 2 3 ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
2017S3 2018 07 09.96 S 10.6 TT 32.6L 5 67 4 2 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
2017S3 2018 07 07.97 S 9.2 TK 18.5L 5 73 2.5 4 ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
2017S3 2018 07 07.96 S[ 9.8 TK 6.8R 6 24 ! 4 ICQ XX PAR03 Mieczyslaw Leszek Paradowski, Dąbrowa, Poland
2017S3 2018 07 04.94 S 9.4 TK 18.5L 5 73 2.3 4 ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
2017S3 2018 07 03.89 M 9.2 TT 10.0B 25 4 6 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
2017S3 2018 07 03.88 M 9.4 TT 32.6L 5 67 4 5 ICQ XX GUZ Piotr Guzik

2017T1 2018 1 6.81 S 11.2 TT 0.0S 4 50 3.2 3 ICQ XX SOK J.Powichrowski
2017T1 2018 1 7.81 S 10.4 TT 0.0S 4 50 5 2/ ICQ XX SOK J.Powichrowski
2017T1 2018 1 8.77 S 11.6 TT 0.0S 4 50 2.5 1/ ICQ XX SOK J.Powichrowski
2017T1 2018 02 13.73 S 8.8 AC 10.0B 25 3 2 ICQ XX RES Maciej Reszelski, Rokietnica, Poland
2017T1 2018 02 06.76 S 8.5:TT 5.0B 10 & 5 4 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
2017T1 2018 02 06.75 M 8.7 TT 32.6L 5 67 3 6 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
2017T1 2018 01 15.83 C 9.9 AQ 3.4A 4a 30 4 ICQ XX PAR03I C 3.97mCKD CAC MIm 5 U9 0.0 7.9s 7.9 Mieczyslaw Leszek Paradowski, Lublin, Poland; Software: IRIS; temp. -9C; IT=1260s
2017T1 2018 01 15.83 C 9.7 AQ 3.4A 4a 30 7.9 ICQ XX PAR03I C mCKD CAC MIm 5 U9 0.1 7.9s 7.9 Mieczyslaw Leszek Paradowski, Lublin, Poland; Software: IRIS; temp. -9C; IT=1260s; m1 measured using Infinite Aperture Method
2017T1 2018 01 15.79 S 10.1 TK 18.5L 5 73 2 2 ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
2017T1 2018 01 14.78 S 9.8 TK 18.5L 5 73 2 2 ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
2017T1 2018 01 13.78 S 9.9 TK 18.5L 5 73 2 2 ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
2017T1 2018 01 08.91 S 9.5:TT 5.0B 10 & 8 2 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
2017T1 2018 01 08.90 M 9.8 TT 32.6L 5 67 6 2 0.2 80 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
2017T1 2018 01 08.85 S 10.5 TK 25.0L 5 90 2.5 2 ICQ XX BOH02 Jerzy Bohusz, Myślin Poland
2017T1 2018 01 08.73 S 8.8 AC 10.0B 25 12 2/ ICQ XX RES Maciej Reszelski, Rokietnica, Poland
2017T1 2017 12 13.95 S 14.0:AQ 32.6L 5 114 & 1 2 ICQ XX GUZ Piotr Guzik

2018L2 2019 02 07.08 S 11.5 TT 32.6L 5 114 1.5 3 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
2018L2 2018 11 29.70 M 10.4 AQ 32.6L 5 67 2.5 4 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
2018L2 2018 10 31.73 M 11.1 AQ 32.6L 5 67 2 4 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
2018N1 2018 08 06.85 V 9.7 TJ 3.4A 4a 60 7.9 ICQ XX PAR03I C 7.94mCDS CAC MIm 5 U9 0.0 7.9s 7.9 Mieczyslaw Leszek Paradowski, Guzówka, Poland; Photometric software: IRIS on selected green channel
2018N1 2018 08 06.84 S 9.9 TK 20.3L 6 57 3 1 ICQ XX PAR03 Mieczyslaw Leszek Paradowski, Guzówka, Poland; Comet alt. 10.5 deg
2018N1 2018 08 05.88 S 9.3 AC 10.0B 25 5 2 ICQ XX RES Maciej Reszelski, Karolin near Szamotuly, Poland
2018N1 2018 07 22.02 S 9.6 TT 32.6L 5 67 & 6 2 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
2018V1 2018 11 12.15 S 8.3 TT 0.0S 6 89 3 3 ICQ XX SOK M.Świętnicki
2018V1 2018 11 12.19 S 8.9:TT 0.0S 6 25 3 4 ICQ XX SOK M.Filipek
2018V1 2018 11 17.17 B 8.8 TT 0.0S 6 30 2.1 3/ ICQ XX SOK J.Powichrowski
2018V1 2018 11 29.67 S[ 7.5 TT 32.6L 5 67 ! 2 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
2018V1 2018 11 18.17 S 7.9 TK 18.5L 5 73 4 4 ICQ XX KWI Maciej Kwinta, Krakow
2018V1 2018 11 17.19 V 8.5 TJ 3.4A 4a225 7.9 ICQ XX PAR03I C 7.94mCDS CAC MIm 5 U9 0.1 7.9s 7.9 Mieczyslaw Leszek Paradowski, Lublin, Poland; Software: IRIS; comet alt. 21.7deg, clear, -5 C, dawn
2018V1 2018 11 17.19 V 8.3 TJ 3.4A 4a225 9.27 ICQ XX PAR03I C 9.27mCDS CAC MIm 5 U9 0.1 7.9s 7.9 Mieczyslaw Leszek Paradowski, Lublin, Poland; Software: IRIS; comet alt. 21.7deg, clear, -5 C, dawn
2018V1 2018 11 17.13 S 7.7 TT 10.0B 25 4 3/ ICQ XX RES Maciej Reszelski, Szamotuły, Poland
2018V1 2018 11 16.16 S 7.7 TI 10.0B 25 4 4 ICQ XX RES Maciej Reszelski, Szamotuly
2018V1 2018 11 13.13 M 7.7 TT 5.0B 10 5 4 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
2018V1 2018 11 12.17 S 8.1 TI 10.0B 25 3 4 ICQ XX RES Maciej Reszelski, Szamotuly
2018V1 2018 11 12.15 M 8.3 TT 10.0B 25 4 5 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
2018V1 2018 11 09.16 M 9.7 TT 5.0B 10 3 6 ICQ XX GUZ Piotr Guzik
2018V1 2018 11 09.16 M 10.1 TT 32.6L 5 67 2.5 5 ICQ XX GUZ Piotr Guzik