I Konferencja Sekcji Obserwatorów Komet PTMA

„Badanie cech fizycznych komet i ich opis morfologiczny”
16 X – 17 X 1999 Kraków

Konferencję SOK otworzył o godzinie 12:00 Prezes PTMA, dr Jan Mietelski. W kilku słowach powitał przybyłych, wyrażając zadowolenie z jej zorganizowania. Po krótkim przedstawieniu programu Konferencji przez prowadzącego, jednego z koordynatorów SOK, dra Tomasza Ściężora, rozpoczęła się część prelekcyjna. Z pierwszym referatem zaproszonym p.t. „Komety końca tysiąclecia” wystąpił Redaktor Naczelny „Uranii-Postępów Astronomii”, prof. dr hab. Andrzej Woszczyk. Niezwykle interesująca prelekcja, bogato ilustrowana przeźroczami i foliami, omawiała problem stanu współczesnej wiedzy o kometach i perspektywach ich badania. Prelegent opisał parametry fizyczne i chemiczne komet, sposoby ich badania oraz opracowywania danych. Pod koniec referatu Prelegent przekazał dar dla SOK – „Atlas Widm Kometarnych”.

Prezes PTMA, dr Jan Mietelski

Prezes PTMA, dr Jan Mietelski

 

Redaktor Naczelny "Uranii-Postępów Astronomii", prof. dr hab. Andrzej Woszczyk

Redaktor Naczelny „Uranii-Postępów Astronomii”, prof. dr hab. Andrzej Woszczyk

 

Z kolejnym referatem wystąpił były Redaktor Naczelny „Uranii”, dr Krzysztof Ziołkowski. Tytuł referatu, „Orbity kometarne”, wyznaczał zakres poruszanego materiału. Prelegent opisał różnorodne przykłady orbit komet, a także właśnie odkrywanych obiektów z Pasa Kuipera. Zostało pokazane, o ile wzrosła w ciągu kilka lat wiedza o interesujących nas obiektach. Poruszone zostały także problemy orbit planetoid. Została zwrócona uwaga na związek między tymi dwiema grupami obiektów.

Obydwa referaty wywołały ożywioną dyskusję zgromadzonych.

Po wysłuchaniu omówionych referatów ogłoszono dwugodzinną przerwę, po której uczestnicy Konferencji zebrali się na dyskusji poświęconej problemom obserwacji komet. Dyskusja ta trwała ponad dwie godziny. Wnioski na niej uchwalone podane zostaną w dalszej części niniejszego sprawozdania.

Po przerwie na kolację wieczorem większość uczestników Konferencji pod kierunkiem drugiego koordynatora SOK, Janusza Płeszki, udała się do Obserwatorium UJ „Fort Skała”. Wprawdzie pogoda uniemożliwiła przeprowadzenie planowanych obserwacji, jednak uczestnicy wycieczki zapoznali się z instrumentami używanymi do obserwacji komet oraz ze specyfiką pracy w obserwatorium.

Nazajutrz, w niedzielę, w drugim dniu Konferencji obrady rozpoczęto o godzinie 10 referatem dra Tomasza Ściężora „Metodologia obserwacji komet”. Referat ten omawiał zasady przeprowadzania obserwacji komet, spotykane błędy oraz metody ich unikania. Przeprowadzono także test oceniania stopnia kondensacji otoczki DC, który dał w sumie dosyć dwuznaczne wyniki. Cały referat oparty był na materiałach ICQ oraz na wieloletnim doświadczeniu koordynatora SOK.

Następnie wygłoszony był jedyny referat z grupy „Referatów Zgłoszonych”. Kolega Michał Drahus przedstawił referat pt.”Obserwacje komety C/1998 K5 (LINEAR)”. Referat oparty był zarówno na obserwacjach własnych Prelegenta, jak też na materiałach ICQ. Przedstawiono w interesujący sposób sam obiekt obserwacji, oraz zaobserwowane parametry. Na ich podstawie zostały wyciągnięte wnioski dotyczące fizyki komety. Zachęcono także obserwatorów do prób obserwacji także słabych komet.

Po części referatowej kontynuowano dyskusję nad dalszą działalnością SOK, poruszono wiele problemów dotyczących obserwacji, biuletynu „Komeciarz” i wiele innych. Wnioski wyciągnięte w ramach obu dyskusji zostaną podane w drugiej części niniejszego sprawozdania.

Konferencja zakończyła się o godzinie 13. Była niezwykle udana i owocna!

 

Wnioski podane w trakcie dyskusji

  • Na mapkach zamieszczanych w „Komeciarzu” należy podawać jasności gwiazd porównania.
  • Oprócz mapek szczegółowych powinna być także mapa ogólna, pomagająca w znalezieniu komety na niebie.
  • Na każdej stronie powinny mieścić się dwie mapki szczegółowe w formie „pasków” równoległych do trasy komety.
  • W każdym „Komeciarzu” powinna być podana informacja o słabych kometach, łącznie z pełnymi elementami orbity, umożliwiająca obliczanie pozycji tych komet przez posiadaczy silniejszego sprzętu.
  • Należy zachęcić obserwatorów do nadsyłania zdjęć komet.
  • Corocznie w okresie letnim będzie organizowany obóz szkoleniowy SOK, w miarę możliwości uczący obserwacji komet na aktualnie widocznym obiekcie.
  • Osoby zainteresowane obserwacjami słabych komet (poniżej 11m) należy poprosić o kontakt
  • Należy poinformować wszystkich obserwatorów o programach astronomicznych ułatwiających opracowywanie obserwacji.
  • Należy dążyć do stałej aktualizacji strony WWW SOK.
  • W „Uranii-PA” należy podać adresy internetowe strony SOK oraz koordynatorów.

 

Sprawozdanie opracował dr Tomasz Ściężor